Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 46 od 12.05.2017.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA, A BROJ 474/17 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA, A BROJ 479/17 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA REVIDOVANOG REGIONALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA 11 GRADOVA I OPŠTINA KOLUBARSKOG REGIONA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BELA CRKVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIKA PRIRODE LISINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U KRUŠEVCU UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O OTVARANJU KULTURNOG CENTRA REPUBLIKE SRBIJE U PEKINGU, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE PERU, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-12/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-77/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-87/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2645/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 39611/08, KOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE "CENTRALNI ADMINISTRATIVNI DISTRIKT" GRADA MOSKVE, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA", BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "DUNAV VELIKO GRADIŠTE", VELIKO GRADIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA FINANSIJSKI NADZOR KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U FRANKFURTU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KNEŽEVINI MONAKO ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U VIPAVI, REPUBLIKA SLOVENIJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI PREDUZEĆA ZA ZASTUPANJE I HIDROGRAĐEVINSKI INŽENJERING "HIDROZAVOD" DP, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U FRANKFURTU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4275/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4267/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4268/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4269/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4270/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4271/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • SAŽETAK REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex