Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 44/2022 od 04.04.2022.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU I PODNOŠENJE KANDIDATURE ZA MEĐUNARODNU SPECIJALIZOVANU IZLOŽBU EHRO BELGRADE 2027 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • ODLUKA O STICANJU STATUSA INSTITUTA OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAKNADI TROŠKOVA ZA MEDICINSKA SREDSTVA KOJA SE KORISTE ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA LAPAROSKOPSKOM METODOM ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU UPISA I VOĐENJU EVIDENCIJA O DRŽAVLJANIMA I OBRASCU UVERENJA O DRŽAVLJANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODEĆI I OBUĆI REPUBLIČKOG PROSVETNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI OBRAČUN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O NAKNADI ZA RAD U KOMISIJI ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE PO ŽALBAMA NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE", NIŠ ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA NOVI SAD – GAS D.O.O. ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA", BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME", BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2854/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2855/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2857/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2837/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2839/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2842/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2843/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2845/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2847/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2848/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2850/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2851/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2863/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2864/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2867/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2931/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU GUBITKA REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA U STVARALAČKOJ, UMETNIČKOJ I ZABAVNOJ DELATNOSTI I DELATNOSTI BIBLIOTEKA, ARHIVA, MUZEJA I GALERIJA NA TERITORIJI REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2760/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2761/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2763/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2764/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)
 • UREDBA O MINIMALNIM ZAHTEVIMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU NOVI I REKONSTRUISANI ENERGETSKI OBJEKTI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)