Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 44 od 29.04.2016.)


 • ISPRAVKA SMERNICA DOBRE PRAKSE U DISTRIBUCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 5000 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KATASTARSKE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA III ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OBLIKA, IZGLEDA, BOJE I SADRŽINE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PONOVLJENO GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE 4. MAJA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA BARIČ I MISLOĐIN ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA BEČEJ I BAČKO PETROVO SELO ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA BERILOVAC I IZVOR ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA GLOŽANE I STAJKOVCE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA KNEŽICA I PETROVAC NA MLAVI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA MAJDANPEK I DEBELI LUG ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA MOLOVIN I SOT ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA STARA PAZOVA I STARI BANOVCI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA UZIĆI I RUPELJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA VELIKO SREDIŠTE, MALO SREDIŠTE I GUDURICA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 5000 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MARTU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U PRVOM KVARTALU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT TEHNIČKOG OPITNOG CENTRA VOJSKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "VODOVOD", CRVENKA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ODGOVORNIH LICA U SISTEMU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE ZA PERIOD 2007–2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O PONAVLJANJU GLASANJA NA BIRAČKIM MESTIMA NA KOJIMA SU PONIŠTENI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O RASPODELI NERASPOREĐENOG VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA PREMA FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA PONOVLJENO GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE 4. MAJA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ČELIK ZA ARMIRANJE BETONA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex