Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 42 od 14.06.2019.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MAJ 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OTVARANJU KONZULATA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE U ČENAIJU, REPUBLIKA INDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE STATUSA PREDUZEĆA IZ HEMIJSKOG KOMPLEKSA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE "LIPOVICA II" ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • ODLUKA O MATIČNOM PODRUČJU NA TERITORIJI OPŠTINE BATOČINA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KARAĐORĐEVOˮ ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "OKANJ BARAˮ ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIKA PRIRODE "CERJANSKA PEĆINA" ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIKA PRIRODE "LALINAČKA SLATINA" ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • ODLUKA O PONIŠTENJU DELA EMISIJE DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • ODLUKA O PREVREMENOM OTKUPU I PONIŠTENJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA ROBE OD STRANE CARINSKOG ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA UVOZ, ODNOSNO IZVOZ PREKURSORA PRVE, DRUGE, TREĆE ILI ČETVRTE KATEGORIJE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽAJU IZJAVE KRAJNJEG KORISNIKA O NAMENI UPOTREBE PREKURSORA PRVE, DRUGE ILI TREĆE KATEGORIJE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPOTREBU PREKURSORA PRVE I DRUGE KATEGORIJE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • PRAVILNIK O PODACIMA O BRODU I OTPADU KOJI SE PREDAJU NADLEŽNOM ORGANU DRŽAVE LUKE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I SADRŽINI POSEBNOG STRUČNOG ISPITA, IZDAVANJU I ODUZIMANJU DOZVOLA ZA ZASTUPANJE U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBRASCU GODIŠNJIH I VANREDNIH IZVEŠTAJA O PROIZVODNJI, PROMETU, UVOZU, IZVOZU, UPOTREBLJENIM KOLIČINAMA PREKURSORA PRVE, DRUGE, TREĆE ILI ČETVRTE KATEGORIJE, KAO I KOLIČINAMA KATEGORIJA PREKURSORA KOJI SU OSTALI U SKLADIŠTU IZ PRETHODNE KALENDARSKE GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "OKANJ BARA" ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRERADU DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0081/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU DUNAV-TISA-DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA SA FINASIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ZA IZVRSNE PROJEKTE MLADIH ISTRAŽIVAČA FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE PREMA FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "NIŠ" SA SEDIŠTEM U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "NIŠ" SA SEDIŠTEM U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA OBRAZOVNO-KULTURNOG CENTRA "VUK KARADŽIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA OBRAZOVNO-KULTURNOG CENTRA "VUK KARADŽIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5887/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5936/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5937/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5947/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5789/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5791/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5853/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 5/0-02-02/2019-4 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U SEKTORU USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U JUNU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)
 • UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex