Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 41/2022 od 25.03.2022.)


 • UREDBA O UTVRĐIVANJU INVESTICIONOG PROGRAMA "OPORAVAK I RAZVOJˮ ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INDUSTRIJSKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE I ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA NADOKNADU RAZLIKE U CENI GASA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UVOĐENJE VIŠEFUNKCIONALNE STUDENTSKE KARTICE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U PORTU, REPUBLIKA PORTUGALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U VOLOSU, REPUBLIKA GRČKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, BROJ 661-2600/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, BROJ 661-2601/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, BROJ 661-2598/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, BROJ 661-2599/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZRENJANIN ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA AERODROMSKIH USLUGA "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ – AERODROM PONIKVE UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA ZA PRUŽANJE USLUGA KORISNICIMA NAUČNO-OBRAZOVNO KULTURNOG CENTRA "VUK KARADŽIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG ŠAMPIONATA U ENDURO DISCIPLINI "XROSS HARD ENDURO RALLY 2022", NA ZLATIBORU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2453/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2606/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2609/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2618/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA IZRADU PROJEKTA PRETVARANJA NEOBRADIVOG U OBRADIVO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNE PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, ODNOSNO GRAĐENJA OBJEKATA, ZA OBJEKTE ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE MINISTARSTVO, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZONE ŠKOLE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • PRAVILNIK O MERAMA ZA ZAŠTITU BEZBEDNOSTI DECE NA PUTU U ZONI ŠKOLE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI TURISTIČKIH MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA BELO BRDO NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2021–2027. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU, NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA I EVIDENCIJI O POLOŽENIM ISPITIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU UTICAJA OBJEKATA, INSTALACIJA I UREĐAJA NA RAD RADIO-UREĐAJA KOJI SE KORISTE U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA JANUAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VRELA", SJENICA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG I STAMBENOG PREDUZEĆA "ZVEČAN", ZVEČAN ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNE USLUGE", ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PUTEVE I STAMBENO KOMUNALNU DELATNOST OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS", OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)