Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 40/2023 od 17.05.2023.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 33776/20, PAJTIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA I POTPREDSEDNIKA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)
 • ODLUKA O NASTAVKU OBAVLJANJA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-12617/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 21687/22, VELIČKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)