Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 40 od 07.06.2019.)


 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILASA A BROJ 342/19 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE BEZVIZNOG REŽIMA PUTOVANJA SA EVROPSKOM UNIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "GOČ–GVOZDAC" ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA IMPLEMENTACIJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA BELO BRDO ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU POČETNE VISINE ZAKUPNINE PO KOJOJ SE VODNO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE DATI U ZAKUP ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • ODLUKA O VISINI MESEČNE ZAKUPNINE ZA STANOVE I GARAŽE KOJI SE KORISTE ZA POTREBE MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ODBRANE I VOJSKE SRBIJE, KAO I OBJEKATA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • ODLUKA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O KLINIČKOM ISPITIVANJU MEDICINSKOG SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE U POSTUPKU REGISTRACIJE MEDIJA U REGISTAR MEDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA INTERNE EVIDENCIJE O POVREDAMA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I MERAMA KOJE SE U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA PREDUZIMAJU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU OBAVEŠTENJA O POVREDI PODATAKA O LIČNOSTI I NAČINU OBAVEŠTAVANJA POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI O POVREDI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PRITUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-07-00-0535/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE INĐIJA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA PAVLOVSK, VORONJEŠKA OBLAST, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RASPOREDA I KORIŠĆENJA SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2019" ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "LISJE", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "NOVOSADSKA TOPLANA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC", OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA", STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR", OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM", ZAVOD ZA URBANIZAM NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POLET", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POLET", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE PREPORUKA MEHANIZAMA UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5651/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5652/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5653/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5366/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5551/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA "TRANSNAFTA" PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU IZVRŠAVANJA VOJNE, RADNE I MATERIJALNE OBAVEZE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2019. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex