Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 40 od 07.05.2015.)


 • ANEKS SPORAZUMA O JEDINSTVENOJ TARIFI NAKNADA ZA EMITOVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O NAČINU PRUŽANJA I SADRŽINI INFORMACIJA O OSIGURANJU DEPOZITA KOJE BANKE DAJU KLIJENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ ODBRAMBENE INDUSTRIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA VEŠTAČENJA PO ZAHTEVU INOSTRANOG NOSIOCA OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O POSLOVIMA S HARTIJAMA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOMITETA ZA OLAKŠICE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-1243/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI ZAŠTIĆENOG KUPCA, ODNOSNO UGROŽENOG KUPCA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAMENU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE KAZAHSTAN U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI "BELI IZVOR", VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1366/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1367/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • REŠENJE O USVAJANJU ZAHTEVA ZA OBNOVU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA SRODNOG PRAVA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ZAKLJUČAK O AKCIONOM PLANU ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex