Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 4/2023 od 23.01.2023.)


  • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU U OKVIRU AŽURIRANOG GMTN PROGRAMA, 05 BROJ 424-518/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2023)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O MREŽI JAVNIH SREDNJIH ŠKOLA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2023)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU SREDNJE ŠKOLE OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2023)
  • ODLUKA O OSNIVANJU SREDNJE ŠKOLE UNUTRAŠNJIH POSLOVA "JAKOV NENADOVIĆ" U SREMSKOJ KAMENICI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2023)
  • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0239/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2023)
  • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU U OKVIRU AŽURIRANOG GMTN PROGRAMA, 05 BROJ 424-516-2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2023)