Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 4/2022 od 14.01.2022.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA KOMUNALNI MILICIONAR DA BI MOGAO DA VRŠI POSLOVE MERENJA BUKE POREKLOM IZ UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU SRPSKOG DELA SRPSKO-SEVERNOMAKEDONSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ODREĐIVANJE TAČNE LOKACIJE ZA IZGRADNJU ZAJEDNIČKOG GRANIČNOG PRELAZA MIRATOVAC–LOJANE I NJEGOVE TEHNIČKE PARAMETRE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA KREIRANJE I SPROVOĐENJE OPERATIVNOG PLANA ZA PRISTUPAČNOST ZA PERIOD OD 2020. DO 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA OPERACIJA NA OTVORENOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZIH SAOBRAĆAJNICA IB REDA NA PRAVCIMA GOLUBAC – DONJI MILANOVAC – BRZA PALANKA I KLADOVO–NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA KVALITET ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA IZRADU I PRAĆENJE SPROVOĐENJA PLANA IMPLEMENTACIJE GARANCIJE ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE SKUPŠTINE STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVE DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE OD 16 DO 29 GODINA ZA DOBIJANJE NOVČANE POMOĆI, NAČINU ISPLATE NOVČANE POMOĆI I PODNOŠENJA REKLAMACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "ANDRIĆEV INSTITUT" U VIŠEGRADU, REPUBLIKA SRPSKA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O UKIDANJU PODRUČNE ORGANIZACIONE JEDINICE TERMINALNE KONTROLE LETENJA "BEOGRAD" – AERODROMSKA KONTROLA LETENJA VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NOVOG SADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ŠIRAZ, ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIK MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-246/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-248/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12529/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12493/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12494/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12495/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12497/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12502/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12527/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12530/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12531/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-220/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE PODIZANJU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RADU REGIONALNIH INOVACIONIH STARTAP I SMART SITI CENTARA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJU INOVACIONIH KAPACITETA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2022. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • UREDBA O ZNAKU USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)