Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 4 od 22.01.2016.)


 • FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ISPRAVKA ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FDS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2016. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN PREUZIMANJA MERNIH UREĐAJA I MERNO-REGULACIONIH STANICA NA DISTRIBUTIVNOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SKLADIŠTU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NIŠ U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2737/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU, EVIDENTIRANJU, STATISTIČKOM PRAĆENJU I OBJAVLJIVANJU PODATAKA O NESREĆAMA I NEZGODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU, PROFESIONALNOM OBOLJENJU I OBOLJENJU U VEZI SA RADOM ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI REGISTRA TURIZMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU I EVIDENCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE LICENCE I USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA SVEČANE FORME LICENCE ZA ORGANIZOVANJE I REALIZOVANJE TURISTIČKIH PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TARIFI O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA I STANDARDIMA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UGRAĐUJU U LJUDSKI ORGANIZAM NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE UGOVORA ZAKLJUČENIH SA TREĆIM LICIMA KOJIMA JE POVERENO IZVRŠENJE USLUGA IZ PROGRAMA PUTOVANJA I PRODATIH TURISTIČKIH PUTOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O POTVRDAMA O OBUČENOSTI I SERTIFIKATIMA OSOBLJA KOJE OBAVLJA PREGLED OBEZBEĐIVANJA I CENTRIMA ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA U OBLASTI OBEZBEĐIVANJA U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ODUZIMANJA OVLAŠĆENJA I LICENCI IZDATIH ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA I ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "INGAS", INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE "RZAV", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE "RZAV", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex