Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 39/2023 od 12.05.2023.)

 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U OBLASTI PROIZVODNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PRAVILIMA I USLOVIMA ZA DODELU POMOĆI MALE VREDNOSTI (DE MINIMIS POMOĆI) ZA OBAVLJANJE USLUGA OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTOPUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLJA "POŽAREVAC") – POŽAREVAC – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SPREČAVANJE VRŠNJAČKOG NASILJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA BEZBEDNOST DECE NA INTERNETU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PODRŠKU MENTALNOM ZDRAVLJU I SIGURNOSTI MLADIH ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA ODBRAMBENU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOG UNIVERZITETA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU U NIŠU UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU U NIŠU UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U LESKOVCU UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ARHIVA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ARHIVA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "VELIKA PLANA" SA SEDIŠTEM U VELIKOJ PLANI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3930/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3998/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE LEBANE, REPUBLIKA SRBIJA SA OPŠTINOM VILA NOVA DE POJARES, REPUBLIKA PORTUGALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRAGUJEVCA, REPUBLIKA SRBIJA SA OPŠTINOM BUDVA, CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE TRGOVIŠTE, REPUBLIKA SRBIJA SA OPŠTINOM TRGOVIŠTE, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4053/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4054/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4055/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4063/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4091/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZE SAOBRAĆAJNICE IB REDA KRALJEVO – RAŠKA – NOVI PAZAR NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PROJEKAT BEOGRID 2025 NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 305-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 190-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 190-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 190-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 190-6/23 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 190-7/23 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 19933/17, MATOVIĆ I MATOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 40825/15, ALEKSIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 13353/19, AKSIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 4122/15, MAGAZIN PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 21758/22 I 2 DRUGE, DENĆAN I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 43674/16, RADONJIĆ I ROMIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE MENJAČKOG POSLOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA PODSISTEMA INFRASTRUKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • PRAVILNIK O ODRŽAVANJU GORNJEG I DONJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADIONICE ZA ODRŽAVANJE ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA APRIL 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JKP TOPLANA ŠABAC, ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • PRAVILA O RADU SISTEMA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM TRANSNAFTA AD PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)