Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 38 od 31.05.2019.)


 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI ROBE DVOSTRUKE NAMENE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA I ODREĐIVANJU I IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 21 NOVI SAD – RUMA – ŠABAC I DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 19 ŠABAC–LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD–NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3201/2015 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH ULAGANJA U SEKTORU USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODOBRAVANJU ZADUŽENJA ZA POSLOVE KOJI NISU IZ OKVIRA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE PALILULA, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE GRADIŠKA, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE ŽAGUBICA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE ŠAMAC, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "PRIPREMA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA – OBEZBEĐIVANJE MINIMALNIH HUMANITARNIH POTREBA I PRIMENA UTVRĐENIH STANDARDA U OPREMANJU I OBUCI TIMOVA CRVENOG KRSTA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA – 2019. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJI BANAT" D.O.O. ZRENJANIN ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POLITIKU KONKURENCIJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA BORBU PROTIV HIV/AIDS-A I TUBERKULOZE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POLITIKU KONKURENCIJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA BORBU PROTIV HIV/AIDS-A I TUBERKULOZE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5435/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5437/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5438/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5459/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U MAJU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2018/2041 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/321 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/368 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/612 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/613 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/643 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/644 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/645 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/646 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/647 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/648 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/705 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/822 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/823 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/830 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA O BRODSKIM POGONSKIM MAŠINAMA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU JAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ZA PRIMENU MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)
 • UREDBA O CARINSKIM POVLASTICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex