Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 38 od 18.05.2018.)


 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI ROBE DVOSTRUKE NAMENE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • ISPRAVKA ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA "TARA" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ELEKTROPRIVREDU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRASCIMA I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA BEOGRAD – NOVI BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 2H400 KV BAJINA BAŠTA – OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • ODLUKA O STICANJU STATUSA INSTITUTA OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE 01 BROJ 035-00-00019/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3312/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • PRAVILNIK O IZDAVANJU KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • PRAVILNIK O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRETMAN, ODNOSNO SKLADIŠTENJE, PONOVNO ISKORIŠĆENJE I ODLAGANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME OGRANKA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – ZAVRŠNI RAČUN – AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ZRENJANINA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BIJELJINE, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE PARAĆIN, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE ŠTIP, REPUBLIKA MAKEDONIJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2051/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-4584/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4481/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4484/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4583/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4412/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4417/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ELEKTROPRIVREDU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA ISTRAGU POSLEDICA NATO BOMBARDOVANJA 1999. GODINE PO ZDRAVLJE GRAĐANA SRBIJE, KAO I UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSLEDICE KOJE JE OSTAVILA UPOTREBA PROJEKTILA SA OSIROMAŠENIM URANIJUMOM ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex