Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 37 od 29.05.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVICE DOPRINOSA ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE U REPUBLIČKOM FONDU ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE NOVA CRNJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA U OSNOVNOM SUDU U PIROTU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA U PREKRŠAJNOM SUDU U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA U SUDOVIMA OPŠTE I POSEBNE NADLEŽNOSTI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • ODLUKA O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O KOSOVU I METOHIJI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3456/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA I JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBUSTAVLJANJU I POVLAČENJU, KAO I O TEHNIČKOJ PROCENI MEDICINSKOG SREDSTVA NA TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA, MERILIMA I POSTUPKU ZA OCENJIVANJE RADA SUDIJSKIH POMOĆNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • PRAVILNIK O PROSTORNO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DETEKTIVSKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA IMENOVANJE TELA ZA OCENJIVANJE I VERIFIKACIJU STALNOSTI PERFORMANSI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-217/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-218/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA POSLODAVACA ZA TERITORIJU OPŠTINE BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-62/2018 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI ELEKTRIČNE OPREME NAMENJENE ZA UPOTREBU U OKVIRU ODREĐENIH GRANICA NAPONA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI ELEKTROMAGNETSKE KOMPATIBILNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U UJEDINJENOJ REPUBLICI TANZANIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U UJEDINJENOJ REPUBLICI TANZANIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-483/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GLAVNOM GRADU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex