Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 36/2023 od 04.05.2023.)

  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLANA – ŠABAC, ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 36/2023)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI TROŠKOVA IZDAVANJA KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2023)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U APRILU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2023)
  • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-430/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2023)
  • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 56-3807/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2023)
  • ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2023)