Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 36 od 24.05.2019.)


 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA AKADEMIJE I VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA GRANIČNE PRELAZE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O IZUZIMANJU OD NAPLAĆIVANJA NAKNADE ZA POSLOVE ORGANIZOVANJA POSEBNE NEPOSREDNE AUKCIJSKE SPOT PRODAJE DEVIZA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU 141. SKUPŠTINE INTERPARLAMENTARNE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA POVRTARSTVO SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "SPV NIŠAVA DVAˮ D.O.O. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "SPV NIŠAVA TRIˮ D.O.O. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BANATSKE OKUĆNICE U DOLOVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STAROG JEZGRA BELE CRKVE ZA PROSTORNU KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA MART 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU UČENIČKE I STUDENTSKE KARTICE U DOMU UČENIKA I STUDENTSKOM CENTRU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • PRAVILNIK O MINIMALNOM SADRŽAJU, NIVOU DETALJNOSTI I NAČINU OBJAVLJIVANJA STANDARDNIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • PRAVILNIK O ODMORU I DODATNIM AKTIVNOSTIMA STUDENATA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • PRAVILNIK O PEDAGOŠKOJ NORMI VASPITAČA I STRUČNOG SARADNIKA PSIHOLOGA I PEDAGOGA U DOMU UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • PRAVILNIK O SMEŠTAJU I ISHRANI UČENIKA I STUDENATA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • PRAVILNIK O STIPENDIJAMA ZA IZUZETNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • PRAVILNIK O UČENIČKIM I STUDENTSKIM KREDITIMA I STIPENDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OSNIVANJU DRUŠTVA "EMS SERVICES" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVICE DOPRINOSA ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE U REPUBLIČKOM FONDU ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA BIBLIOTEKE GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD BEOGRAD "BEOGRADSKA TVRĐAVA" ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "PANE ĐUKIĆ LIMARˮ U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SIBNICA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA MORAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU OTVARANJA PUTNOG PRELAZA SA OGRANIČENIM ROKOM FUNKCIONISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU UKIDANJA PUTNOG PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA BIBLIOTEKE GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "PANE ĐUKIĆ LIMARˮ U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SIBNICA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA MORAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5151/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5153/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5156/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5157/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4980/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4981/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4983/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • STATUT INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE UPISA U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I INTEGRISANIH STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MAGISTRALNOG GASOVODA "GRANICA BUGARSKE – GRANICA MAĐARSKE" ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "PRERAST ŠUPLJA STENA" ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "JAREŠNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)
 • UREDBA O NAČINU RADA NACIONALNOG KOMITETA ZA BEZBEDNOST U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex