Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 35/2023 od 29.04.2023.)

  • ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)
  • ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KORIŠĆENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)
  • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANK NYRT, OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD I DSK BANK AD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)
  • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST NEMAČKE RAZVOJNE BANKE KFW, FRANKFURT NA MAJNI, PO ZADUŽENJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJEˮ, BEOGRAD (PROJEKAT "TRANSBALKANSKI KORIDOR ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE, SEKCIJA 4 – 2X400 KV DV BAJINA BAŠTA (RS) – PLJEVLJA (ME) – VIŠEGRAD (BIH)") ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)
  • ODLUKA O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O REBALANSU FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)
  • ZAKLJUČAK POVODOM PREDSTAVLJANJA IZVEŠTAJA EVROPSKE KOMISIJE O REPUBLICI SRBIJI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)