Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 35 od 21.05.2019.)


 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "RITOVI DONJEG POTISJA" ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • PRAVILNIK O CILJEVIMA I SMERNICAMA ZA RAD INSPEKTORA PRIZNATIH ORGANIZACIJA U NADZORU NAD RADNIM I ŽIVOTNIM USLOVIMA POMORACA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU, PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA DIVERSIFIKACIJU DOHOTKA I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA KROZ PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KVALITETU JAJA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ZA NABAVKU OPREME U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA, VINA, PIVA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • PRAVILNIK O ROKOVIMA, SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O NABAVCI I PRODAJI NAFTE, DERIVATA NAFTE, BIOGORIVA I KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI PROJEKATA REMEDIJACIJE I REKULTIVACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI PROJEKTA ZAŠTITE I SANACIJE ŽIVOTNE SREDINE TOKOM I POSLE KORIŠĆENJA PRIRODNOG RESURSA, POSTUPKU I USLOVIMA DAVANJA SAGLASNOSTI NA PROJEKAT ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • PRAVILNIK O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE, NAČINU PROVERE KOMPETENCIJA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR NA POLOŽAJE I IZVRŠILAČKA RADNA MESTA U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex