Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 34/2024 od 19.04.2024.)


 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 111 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 112 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 113 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 114 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 115 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 116 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 117 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PROIZVOĐAČIMA KONDITORSKIH PROIZVODA ZA OTKUP MLEKA U PRAHU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ULICE BRAĆE RADIĆ U SUBOTICI ZA KULTURNO DOBRO – PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU OD VELIKOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENTRA PERLEZA ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VODENICA NA GORNJODUŠNIČKOJ RECI ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA AKADEMIJE TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA SAVETA ZA NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE PREŠEVO I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PREŠEVO ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PREŠEVO ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "EXPO 2027" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3364/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3366/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJAVANJEM PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE INDUSTRIJSKE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2030. GODINE, ZA PERIOD OD 2024. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE DRŽAVNOG VLASNIŠTVA I UPRAVLJANJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2027. GODINE, U PERIODU OD 2024. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, PROMENI PODATAKA I OBNOVI REGISTRACIJE, ELEKTRONSKOM POSTUPANJU, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE KOJA SE UVOZI ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE DRŽAVNIH I MEĐUNARODNIH ISPITIVANJA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-02042/2014-03 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03027/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 293-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 293-4/24 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 293-5/24 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 293-6/24 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 293-7/24 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 293-8/24 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 293-9/24 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 293-10/24 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 293-11/24 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 293-12/24 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 293-13/24 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-26/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • PRAVILNIK O NAČINU RADA IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ZA IZBOR SUDIJE I PREDSEDNIKA SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU PO PRITUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • PRAVILNIK O VREDNOVANJU RADA SUDIJE I PREDSEDNIKA SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-606/2024-1 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)