Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 34 od 04.05.2018.)


 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-738/2014 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU, ALATIMA I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA PRIVREDNI RIBOLOV, KAO I O NAČINU, ALATIMA, OPREMI I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA REKREATIVNI RIBOLOV ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • PRAVILNIK O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA KVALIFIKOVANO SREDSTVO ZA KREIRANJE ELEKTRONSKOG POTPISA ODNOSNO PEČATA I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA IMENOVANO TELO ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKATI ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU PROSTORIJE ZA ZADRŽAVANJE LICA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZELENILO", PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • REŠENJE O OBUSTAVI OD IZVRŠENJA DELA BLIŽIH KRITERIJUMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU NASTAVNIKA NAKON 65. GODINE ŽIVOTA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • STATUT O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE "RADIO TELEVIZIJA VOJVODINE" ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex