Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 33 od 09.04.2015.)


 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA I UVOZA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE, PRUŽANJU BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • ISPRAVKA ODLUKE O RASPOREDU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐIVANJU PRIVREDNOG AMBIJENTA U CILJU PRIVLAČENJA INVESTICIJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD - ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE APEKS ZAJMOM ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZEĆA SREDNJE TRŽIŠNE KAPITALIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PODACIMA KOJE DAVALAC LIZINGA DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA EKSPLOATACIJE KOLUBARSKOG LIGNITSKOG BASENA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU UPRAVLJAČKO-NADZORNOG ODBORA PROJEKTA REHABILITACIJE PUTEVA I UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-116/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-118/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-121/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-124/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-125/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA ZA TERESTRIČKE ANALOGNE FM I TV RADIODIFUZNE STANICE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU, POSTUPKU I ROKOVIMA IZRADE I OBJAVLJIVANJE SEPARATA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA I ODRŽAVANJA CENTRALNOG REGISTRA PLANSKIH DOKUMENATA, INFORMACIONOG SISTEMA O STANJU U PROSTORU I LOKALNOG INFORMACIONOG SISTEMA I DIGITALNOM FORMATU DOSTAVLJANJA PLANSKIH DOKUMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "RITOVI DONJEG POTISJA" ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD U OSNIVANJE "CENTRA ZA KOORDINACIJU SIGURNOSTI" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U KOŠARCI ZA SENIORKE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O OPŠTIM PRAVILIMA PRISTUPA I KORIŠĆENJA USLUGA AMRES ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE "SURDULICA" SA SEDIŠTEM U SURDULICI ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA RIBARSTVO KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI, 24 BROJ 119-3611/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI, 24 BROJ 119-3612/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE, 24 BROJ 119-4105/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE, 24 BROJ 119-4111/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA EVROPSKOM UNIJOM U JADRANSKO-JONSKOM REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA RIBARSTVO KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 271-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 271-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 271-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4007/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4154/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O USTUPANJU, BEZ NAKNADE, MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA, STVARI ODUZETIH U POSTUPKU TERENSKE KONTROLE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O USTUPANJU, BEZ NAKNADE, MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - DIREKCIJI POLICIJE - ŽANDARMERIJI, STVARI ODUZETIH U POSTUPKU TERENSKE KONTROLE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU OBEZBEĐENJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U OKVIRU INDUSTRIJSKE ZONE U BARIČU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZGRADNJE DVOKOLOSEČNE PRUGE BEOGRAD - NOVI SAD - SUBOTICA - GRANICA MAĐARSKE (KO INĐIJA, KO BEŠKA I KO ČORTANOVCI) ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZGRADNJE DVOKOLOSEČNE PRUGE BEOGRAD - NOVI SAD - SUBOTICA - GRANICA MAĐARSKE (KO NOVI SAD I I KO PETROVARADIN) ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZGRADNJE DVOKOLOSEČNE PRUGE BEOGRAD - NOVI SAD - SUBOTICA - GRANICA MAĐARSKE (KO SREMSKI KARLOVCI) ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZGRADNJE DVOKOLOSEČNE PRUGE BEOGRAD - NOVI SAD - SUBOTICA - GRANICA MAĐARSKE (KO STARA PAZOVA) ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI BUTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI SVAZILEND, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI BUTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI SVAZILEND, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LUKE, PRISTANIŠTA I PRIVREMENA PRETOVARNA MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex