Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 32/2024 od 12.04.2024.)


 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OTVARANJU KONZULATA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE U KONAKRIJU, REPUBLIKA GVINEJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KONAKRIJU, REPUBLIKA GVINEJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN PRIVREDNOG DRUŠTVA "EXPO 2027" D.O.O. BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU PRIVREDNOG DRUŠTVA "EXPO 2027ˮ D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI TRAYAL KORPORACIJE A.D. KRUŠEVAC ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE SVILAJNAC, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE DRANSI, REPUBLIKA FRANCUSKA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2950/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3085/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3088/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2946/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2949/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2951/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2952/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2953/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3002/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3089/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-39/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-59/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-231/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-232/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-233/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-234/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-235/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-224/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-225/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-226/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-227/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-228/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-229/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-230/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-14/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-40/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-48/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-68/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-97/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-199/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-206/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-219/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-220/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-221/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-222/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-987/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1363/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ŠEFA KABINETA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 32/2024)