Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 32/2021 od 02.04.2021.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I UPRAVLJANJE BEZBEDNOSNIM RIZICIMA PRIRODNIH KATASTROFA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOM UNIVERZITETU ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOM UNIVERZITETU ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR DRUŠTVENIH NAUKA, NOVINARSTVA I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ORGANIZACIJU SKLADIŠTENJA I DISTRIBUCIJU VITAMINSKOG PAKETA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I ORGANIZOVANJE NAGRADNE IGRE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU TUŽIOCA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU, ISTRAŽIVANJU, EVIDENTIRANJU, STATISTIČKOM PRAĆENJU I OBJAVLJIVANJU PODATAKA O NESREĆAMA I NEZGODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM BEZBEDNOSNIM METODAMA ZA OCENU USAGLAŠENOSTI SA ZAHTEVIMA ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI I O ELEMENTIMA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA U UNUTRAŠNJEM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA O PROMENI NAZIVA USTANOVE DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA O PROMENI STATUSA USTANOVE DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "PODUNAVLJEˮ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KOVIN ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM SEVERNOM MAKEDONIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA DONJA GUŠTERICA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2771/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2853/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA DONJA GUŠTERICA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2929/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2931/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2933/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2934/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2984/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U JANUARU, FEBRUARU I MARTU 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • UPUTSTVO O IZMENI I DOPUNI UPUTSTVA O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • UREDBA O OBLIKU I SADRŽAJU REGISTRA ELEMENATA ELEKTRONSKIH FISKALNIH UREĐAJA, VRSTAMA ELEKTRONSKIH FISKALNIH UREĐAJA, NAČINU NJIHOVOG KORIŠĆENJA I ODOBRAVANJA, AUTOMATSKOJ OBUSTAVI RADA ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA, POJEDINOSTIMA ALTERNATIVNOG PRISTUPA STALNOJ INTERNET VEZI I NAČINU UVIDA U PODATKE DOSTAVLJENE PORESKOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex