Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 31/2024 od 11.04.2024.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 44530/18, MOMČILOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 8648/21, PERIŠIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE SPOMENIKA PRIRODE "PARK BUKOVIČKE BANJE" ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE UREĐENJA DELA PRIOBALJA GRADA BEOGRADA – PODRUČJE PRIOBALJA REKE SAVE ZA PROJEKAT "BEOGRAD NA VODI" ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-53/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU ODUZIMANJA OVLAŠĆENJA I LICENCI IZDATIH ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA I ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI U USTANOVAMA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU AUTOMATSKIH VAGA ZA POJEDINAČNO MERENJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA BEZBEDNOSTI GARAŽA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PROVERE IDENTITETA FIZIČKOG LICA KORIŠĆENJEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ŠEFA KABINETA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-4/24 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-5/24 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-6/24 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 288-7/24 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA,02-33 BROJ 288-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U ZAGREVANI DUVANSKI PROIZVOD ODNOSNO NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 289-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U ZAGREVANI DUVANSKI PROIZVOD ODNOSNO NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 290-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)