Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 31 od 27.04.2018.)


 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA I INFORMATIKE I RAČUNARSTVA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00279/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00280/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00281/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00282/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00283/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00284/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00285/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00286/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00287/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00288/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00289/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00290/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-325/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-326/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA "TARA" ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA VISOKE POSLOVNO-TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA FEBRUAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA DODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZELENOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RAZVRSTAVANJE I UTVRĐIVANJE KVALITETA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA, ODSTUPANJIMA SADRŽAJA HRANLJIVIH MATERIJA I MINIMALNIM I MAKSIMALNIM VREDNOSTIMA DOZVOLJENOG ODSTUPANJA SADRŽAJA HRANLJIVIH MATERIJA I O SADRŽINI DEKLARACIJE I NAČINU OBELEŽAVANJA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • PRAVILNIK O REGISTRU KVALIFIKOVANIH SREDSTAVA ZA KREIRANJE ELEKTRONSKIH POTPISA I ELEKTRONSKIH PEČATA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • PRAVILNIK O REGISTRU PRUŽALACA KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • PRAVILNIK O UČENIČKIM ZADRUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "PRIPREMA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA – OBEZBEĐIVANJE MINIMALNIH HUMANITARNIH POTREBA I PRIMENA UTVRĐENIH STANDARDA U OPREMANJU I OBUCI TIMOVA CRVENOG KRSTA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA – 2018. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "REZERVAT UVAC" D.O.O. ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PARK PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3741/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3742/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3744/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3745/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3752/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3754/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3755/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3757/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3761/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3764/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3767/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3770/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3772/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3774/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE, 05 BROJ 661-3776/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00473/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00972/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 278-1/18 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 278-2/18 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3978/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3981/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3983/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3739/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3740/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3819/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3928/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3938/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3939/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O IZVRŠAVANJU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • UREDBA O USLOVIMA DAVANJA NA ZAJAM I U ZAKUP POJEDINIH VRSTA ROBA IZ ROBNIH REZERVI I USLOVIMA ZA IZDAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPOTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex