Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 30 od 25.04.2019.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 51112/16, PTP SPIN KOMERC D.O.O. PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 78886/16, DEJAN ŽIVOJINOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SUDIJA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILA POSLOVANJA ORGANIZATORA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE VISOKOG OBJEKTA U BLOKU IZMEĐU ULICA KNEZA MILOŠA, DRINSKE, SARAJEVSKE I DURMITORSKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROGRAMA UPRAVLJANJA OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1231/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-143/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1616/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1649/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1704/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1705/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1706/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1707/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1739/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-926/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKICJE, BROJ 119-00-1703/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1.1–31.12. 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU RIMOKATOLIČKE CRKVE SVETOG MIHAELA ARKANĐELA SA ŽUPNIM DOMOM U KRALJEVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA FEBRUAR 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE DETEKTIVSKE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE LEGITIMACIJE SLUŽBENIKA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU RADA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE NESPOSOBNOSTI ZA PROFESIONALNO VRŠENJE POLICIJSKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I OSTVARIVANJU EKSKURZIJE U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I OSTVARIVANJU NASTAVE U PRIRODI I EKSKURZIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • PRAVILNIK O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE, NAČINU PROVERE KOMPETENCIJA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR NA IZVRŠILAČKA RADNA MESTA U SUDOVIMA I JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU INTERNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA I POSLOVANJA I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE AMBASADE KRALJEVINE KAMBODŽE U REPUBLICI SRBIJI, SA SEDIŠTEM U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC", LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "TOPLANA – ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00260/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00284/2019-22 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA – ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG INSTITUTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4149/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4353/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4363/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4364/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4369/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3971/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4043/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OCENJIVANJU PROFESIONALNIH VOJNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex