Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 3/2023 od 20.01.2023.)


 • UREDBA O POSEBNIM ZAHTEVIMA ZA AKREDITOVANA TELA U SASTAVU PROIZVOĐAČA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KOSTOLAČKOG UGLJENOG BASENA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI I MERA ZA RAST BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA BEOGRADSKOG METROA" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBRAZOVANJU KRIZNOG ŠTABA ZA SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DOO "GAS" BEČEJ ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJAˮ, BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA DRVNIH SORTIMENATA, PREVOZA I DRUGIH USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA PROIZVODA KORIŠĆENJA ŠUMA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" DONJI MILANOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA ODSTRELA DIVLJAČI, USLUGA U LOVU, ŽIVE DIVLJAČI, MESA DIVLJAČI I DELOVA DIVLJAČI U LOVIŠTU "KOPAONIKˮ ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O RADU JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE MAKA (PAPAVER SOMNIFERUM L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA I SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KVALITETU SEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRBASU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NUMIZMATIČKOG NOVCA S LIKOM NIKOLE TESLE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • PRAVILNIK O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE OBUKE U OBLASTI SPREČAVANJA KORUPCIJE I JAČANJA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STANDARDA VLAŠKOG JEZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)