Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 3/2021 od 15.01.2021.)


 • LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ LEKARSKOG RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU ODOBRAVATI FINANSIJSKE ZAJMOVE NEREZIDENTIMA I DAVATI JEMSTVA I DRUGA SREDSTVA OBEZBEĐENJA PO KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I KREDITNIM POSLOVIMA IZMEĐU NEREZIDENATA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAČINU I USLOVIMA KORIŠĆENJA FINANSIJSKIH KREDITA IZ INOSTRANSTVA ZA NAMENE IZ ČLANA 21. STAV 2. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-188/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-190/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-192/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-194/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE VISOKOG OBJEKTA U BLOKU IZMEĐU ULICA KNEZA MILOŠA, DRINSKE, SARAJEVSKE I DURMITORSKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-189/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-191/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNOG TIMA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI KOMERCIJALNOG UGOVORA ZA IZRADU PLANA DETALJNE REGULACIJE, PROJEKATA I IZVOĐENJE RADOVA NA AUTOPUTU SREMSKA RAČA – KUZMIN I MOSTA PREKO REKE SAVE I PROJEKAT ZA DEONICU POŽEGA–KOTROMAN ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA DIGITALIZACIJU U ZDRAVSTVENOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA REALIZACIJU NASTUPA REPUBLIKE SRBIJE NA SVETSKOJ IZLOŽBI "EHRO 2020 – DUBAI" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA PRUGE RESNIK – MLADENOVAC – VELIKA PLANA – NIŠ" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU UPRAVNOG ODBORA ZA REALIZACIJU PROJEKTA "MODERNIZACIJA ŽELEZNIČKOG SEKTORA U SRBIJI" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA O PRIPAJANJU CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU NARODNOM MUZEJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-271/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1944/2018 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA INSPEKTORA PORESKE POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • PRAVILNIK O OBAVLJANJU VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA BALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROCENTA INVALIDITETA VOJNIH INVALIDA I CIVILNIH INVALIDA RATA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA SA PROGRAMOM PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU I FINANSIJSKI PLAN ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU "DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAZVOJ TURIZMA "TVRĐAVA GOLUBAČKI GRAD" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM PONIKVE" UŽICE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "KRUŠEVAC" U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "ŠUMADIJA" U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST "PANORAMA" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM TURSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA TRGOVINSKU I EKONOMSKU SARADNJU SA DRŽAVOM IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GORNJI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KIKINDA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U ČIKAGU, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM TURSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA TRGOVINSKU I EKONOMSKU SARADNJU SA DRŽAVOM IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GORNJI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KIKINDA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U MEŠOVITOM KOMITETU ZA RASPODELU DIPLOMATSKE I KONZULARNE IMOVINE IZ ANEKSA B SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANA I SEKRETARA REPUBLIČKOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA – PREDSTAVNIKA VLADE U ODBORU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KNJIŽEVNOST I UMETNOST U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST "PANORAMA" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-54/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-56/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-57/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-58/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-59/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • UPUTSTVO O IZMENI UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex