Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 3 od 17.01.2020.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • NAREDBA O SPROVOĐENJU POSEBNIH FITOSANITARNIH PREGLEDA RADI OTKRIVANJA ŠTETNOG ORGANIZMA VIRUSA SMEĐE NABORANOSTI PLODA PARADAJZA – TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS (TOBRFV), KAO I O MERAMA KOJE SE PREDUZIMAJU RADI SPREČAVANJA UNOŠENJA, ŠIRENJA I SUZBIJANJA TOG ŠTETNOG ORGANIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINU PLAĆANJA TARIFA ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • PRAVILNIK O DENATURACIJI ETANOLA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA U POSTUPKU PRIZNAVANJA REGISTRACIJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU REGISTRACIJE KOJA JE IZVRŠENA U NEKOJ DRUGOJ ZEMLJI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA KVALIFIKOVANO SREDSTVO ZA KREIRANJE ELEKTRONSKOG POTPISA ODNOSNO PEČATA I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA IMENOVANO TELO ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO OSNOVU OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • REŠENJE O UPISU POLITIČKE STRANKE NACIONALNE MANJINE U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • STATUT KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • TARIFA NAKNADA KOJU OD ORGANIZATORA, VLASNIKA, DRŽAOCA I ZAKUPCA PROSTORA NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU JAVNOG IZVOĐENJA MUZIČKIH DELA NA KONCERTIMA, MUZIČKIM FESTIVALIMA I MUZIČKO-ZABAVNIM MANIFESTACIJAMA, KULTURNIM, SPORTSKIM I POLITIČKIM MANIFESTACIJAMA I U KOMERCIJALNIM PROSTORIMA KAO I PO OSNOVU PREDSTAVLJANJA KAO JAVNOG SAOPŠTAVANJA SCENSKIH DELA UŽIVO PRED PUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex