Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 3 od 15.01.2016.)


 • ANEKS 5 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 138 OD 9. DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JAVNO PREDUZEĆE "RADIO I TELEVIZIJA TRSTENIK", TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • LISTA O DOPUNI LISTE LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNOG RADNOG TELA ZA PLANIRANJE, PRAĆENJE I KOORDINACIJU POLITIKA U OBLASTI KONKURENTNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE I SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA OPŠTINE NOVA VAROŠ ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 139 OD 9. DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA GRAĐANA, PRIJAVLJIVANJU PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU I POVRATAKA IZ INOSTRANSTVA, PASIVIZIRANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA, OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA KOJE VODE PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVEŠTAVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIONIM ZAHTEVIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I DODATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PUTNIM ISPRAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STICANJU ZVANJA I DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA, INVESTICIONOG SAVETNIKA I PORTFOLIO MENADŽERA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O IZGLEDU OBRASCA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA LIČNE KARTE ZA STRANCA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA I VISINI NAKNADE ŠTETE NANETE RIBLJEM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽINI PROGRAMA EDUKACIJE REKREATIVNIH RIBOLOVACA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE DETEKTIVSKE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE LEGITIMACIJE SLUŽBENIKA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KATASTRA RIBOLOVNIH VODA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANJA RIBOČUVARSKE SLUŽBE I OBRASCU VOĐENJA EVIDENCIJE DNEVNIH AKTIVNOSTI RIBOČUVARSKE SLUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0297/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKI CENTAR BREZOVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKO POSLOVANJE "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU − IZMENA (REBALANS) ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA METODOLOGIJU VREDNOVANJA KRITERIJUMA ZA DODELU TRASE VOZA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA OBEZBEĐENJA ZA POSLOVE KOJI NISU IZ OKVIRA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REDOVNE GODIŠNJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTOROM "POSLOVNI PROSTOR VRAČAR", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR D.O.O. BOR ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00121/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01007/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01496/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "INSTITUTA ZA KRMNO BILJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA "INSTITUTA ZA KRMNO BILJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01234/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-04570/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR D.O.O. BOR ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 834-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 834-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 834-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UREDBA O FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UREDBA O METODOLOGIJI ZA IZRADU INVENTARA EMISIJA I PROJEKCIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA ORGANIZOVANOG TURISTIČKOG PROMETA STRANIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex