Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 29/2023 od 13.04.2023.)


 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PROIZVOĐAČIMA KONDITORSKIH PROIZVODA ZA OTKUP MLEKA U PRAHU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA III) ZA PERIOD 2021–2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PITANJA STAROSTI I STARENJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MEĐUGENERACIJSKU SARADNJU I SOLIDARNOST ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA UREĐENJE I RAZVOJ PODUNAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA UREĐENJE I RAZVOJ VLASINE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA "AERODROMI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "AERODROMI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3070/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3202/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "ŠABAC" U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA, REPUBLIKA SRBIJA I PREFEKTURE SEVERNOG ADMINISTARTIVNOG OKRUGA GRADA MOSKVE, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD, U BEOGRADU, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA DŽENĐIANG PROVINCIJE ĐIANGSU, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA VOJNIH INVALIDA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA PLATNOJ INSTITUCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BOJE GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 7. MAJ 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 7. MAJ 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU BUGARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH MESTA U NACIONALNOM SAVETU BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • PRAVILNIK O OBAVEZNOJ SADRŽINI PLANA I PROGRAMA ZA OBAVLJANJE LUČKE DELATNOSTI I STUDIJE EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ZA INVESTICIJU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • ANEKS 15 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BIOKTOŠ", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VELIKI PARK", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "LISJE", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)