Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 29 od 19.04.2019.)


 • ANEKS I KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO PREDUZEĆE "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZMENU PROPISA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU I KATEGORIJAMA REGISTRATURSKOG MATERIJALA SA ROKOVIMA ČUVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SEZONSKIM STOPAMA CARINE NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA I ODREĐIVANJU I IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMEN PARKA POPINA U ŠTULCU ZA ZNAMENITO MESTO ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMENIKA SA SPOMEN-GROBNICOM STRELJANIH RANJENIKA NA ZLATIBORU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE PROIZVODNJE BILJNIH KULTURA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE STOČARSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RIBARSKOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I PROMET ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • PRAVILNIK O VRSTI HRANE I NAČINU VRŠENJA SLUŽBENE KONTROLE, KAO I LISTI MEŠOVITE HRANE I NAČINU VRŠENJA KONTROLE TE HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – ZAVRŠNI RAČUN AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRALJEVA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA JUŽNOG JUKLIDA U OHAJU, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VALJEVA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA SOČI, KRASNODARSKA POKRAJINA, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PRIŠTINA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU OTVARANJA PUTNOG PRELAZA SA OGRANIČENIM ROKOM FUNKCIONISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U PERTU, AUSTRALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3763/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3764/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA AERODROMSKE USLUGE "AERODROM NIŠ", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PRIŠTINA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4019/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4022/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4023/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3747/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3748/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3749/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3758/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PLATAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA KOLIČINI ZAGAĐENJA, ODNOSNO STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA, USLOVIMA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE ILI NJENO UMANJENJE, KAO I KRITERIJUMIMA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA UTICAJ FIZIČKIH LICA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex