Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 28/2023 od 12.04.2023.)


 • ETIČKI KODEKS JAVNIH BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE RESAVA-GAS, SVILAJNAC ("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU GASOVODNIH SISTEMA, TRANSPORT I PROMET PRIRODNOG GASA YUGOROSGAZ A.D. BEOGRAD (STARI GRAD) ("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOM POSTUPKU I DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0169/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 74 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 75 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 73 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)