Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 28 od 15.03.2016.)


 • ANEKS 1 KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO PREDUZEĆE "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O IMENOVANJU KOMITETA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM I SREDSTVIMA FINANSIJSKE IMOVINE REPUBLIKE SRBIJE POD UPRAVLJANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJE "GEORAD" D.O.O. DRMNO ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, REMONT I MONTAŽU MAŠINA I OPREME "PRIM" D.O.O. KOSTOLAC ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA TRANSPORTNE USLUGE, ODRŽAVANJE I OPRAVKU MOTORNIH VOZILA "AUTOTRANSPORT" D.O.O. KOSTOLAC ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU PRESTANKA ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0163/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE "ZOOHIGIJENA ĆUPRIJA", ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01281/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01611/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST "PANORAMA" ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA, BROJ O5-3/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA, BROJ O2-2/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA, BROJ O5-1/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA, BROJ O6-3/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • TARIFA TAKSI ZA PRUŽANJE USLUGA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2016. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex