Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 27 od 12.04.2019.)


 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • NACIONALNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE SA AKCIONIM PLANOM ZA SPROVOĐENJE NACIONALNOG PROGRAMA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE ZA PERIOD 2019–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI U VEZI SA POVERAVANJEM INDIREKTNOG UPRAVLJANJA PROGRAMOM IPARD ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "ŠARGAN – MOKRA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA ZA REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH KREDITA ZA PERIOD 2018–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • ODLUKA O SEZONSKIM STOPAMA CARINE NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA OBAVLJANJE BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE, KAO I USLOVE U POGLEDU KADRA, PROSTORA I OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I NAČINU IZBORA, TESTIRANJA I PROCENE DAVAOCA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA I EMBRIONA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O DRŽAVNOM REGISTRU POSTUPAKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU SAOPŠTAVANJA PODATAKA DAVAOCU O PRAVNIM POSLEDICAMA DAROVANJA I SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE DAVAOCA O DAROVANJU REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, ODNOSNO EMBRIONA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O NEŽELJENIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM NEŽELJENIM REAKCIJAMA U POSTUPKU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, KAO I OBRASCU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O OBUCI, OSPOSOBLJAVANJU I STRUČNOM ISPITU ZA VRŠENJE DETEKTIVSKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE O POVLAČENJU PRISTANKA ZA DAROVANJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, ODNOSNO EMBRIONA, POTVRDI O POVLAČENJU IZJAVE O PRISTANKU, KAO I POTVRDI O UNIŠTAVANJU REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, ODNOSNO SPONTANOJ RAZGRADNJI I UNIŠTAVANJU EMBRIONA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA OBAVEŠTENJA ZA LICA KOJA SE PODVRGAVAJU POSTUPKU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTEVA ZA IZJAŠNJENJE O DALJEM POSTUPANJU SA REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA, ODNOSNO NEUPOTREBLJENIM RANIM EMBRIONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI UVOZA I IZVOZA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, KAO I NAČIN PROVERE USLOVA KVALITETA I BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 41392/15, NIKOLIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O RASPODELI NETO DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODOBRAVANJU ZADUŽENJA ZA POSLOVE KOJI NISU IZ OKVIRA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM ROSULJE", KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE O NACIONALNIM MANJINAMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU GENERALNOG SEKRETARA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI, BROJ 112-01-17/70/2019-04 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI, BROJ 112-01-17/71/2019-04 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI, BROJ 112-01-17/72/2019-04 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI, BROJ 112-01-17/73/2019-04 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI, BROJ 112-01-17/74/2019-04 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI, BROJ 112-01-17/75/2019-04 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI, BROJ 112-01-17/76/2019-04 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O ODUZIMANJU SERTIFIKATA O AKREDITACIJI BROJ A-176-09/2015 ZAVODU ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU "EKO-SAN" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE O NACIONALNIM MANJINAMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3654/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3655/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3743/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3552/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3553/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3574/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3563/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3565/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3566/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3568/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3570/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3572/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ZA OPŠTINE MAJDANPEK, KLADOVO I NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 5/0-02-354/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)
 • ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex