Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 27 od 18.03.2015.)


 • ISPRAVKA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA NAORUŽANJE I VOJNU OPREMU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I KADROVSKIM USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA STRUČNA ORGANIZACIJA ZA VOĐENJE VINOGRADARSKOG REGISTRA, KAO I O METODAMA OBAVLJANJA POSLOVA VEZANIH ZA VINOGRADARSKI REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI I O IZDAVANJU I ODUZIMANJU LICENCE ZA ODGOVORNOG URBANISTU, PROJEKTANTA, IZVOĐAČA RADOVA I ODGOVORNOG PLANERA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU DONOŠENJA I SADRŽINI PROGRAMA UKLANJANJA OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, POSTUPKU I NAČINU DONOŠENJA PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA, SASTAVU KOMISIJE, SADRŽINI PREDLOGA KOMISIJE O UTVRĐIVANJU PODOBNOSTI OBJEKTA ZA UPOTREBU, OSMATRANJU TLA I OBJEKTA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE I MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O IZDAVANJU OPERATIVNE DOZVOLE BROJ 001 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O IZDAVANJU OPERATIVNE DOZVOLE BROJ 004 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O IZDAVANJU OPERATIVNE DOZVOLE BROJ 005 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 234-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 234-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE I FAZE KOLOVOZA, BICIKLISTIČKE STAZE I TROTOARA U ULICI U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • SPISAK UPISANIH, ODNOSNO BRISANIH JAVNIH SKLADIŠTA IZ REGISTRA JAVNIH SKLADIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)
 • STRATEGIJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex