Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 26/2023 od 06.04.2023.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ADALYA TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICA TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "BOSS CONSTRUCTION" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, DRUGI-OKTOBAR, VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "7. OKTOBAR" NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP TOPLANA ŠABAC, ŠABAC. ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "GAS-RUMA" ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP ELGAS SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP KOVIN-GAS KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP POLET PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, LOZNICA-GAS A.D. LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, NOVI SAD – GAS NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, SOMBOR-GAS D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTO-PUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLJA "POŽAREVAC") – POŽAREVAC – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, LOZNICA-GAS D.O.O. LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, SOMBOR-GAS D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6096/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI NACIONALNOG PARKA "ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • PRAVILNIK O MERILIMA BRZINE VOZILA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0118/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU GASA "KOVIN-GAS", KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPŠTE BOLNICE PETROVAC NA MLAVI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU GASA "KOVIN-GAS", KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPŠTE BOLNICE PETROVAC NA MLAVI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U JANUARU, FEBRUARU I MARTU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2023)