Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 25 od 13.03.2015.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA FEBRUAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • NAREDBA O IZMENAMA NAREDBE O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 2 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 3 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 4 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 10 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 5 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 6 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE LIKVIDNOSTI BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 7 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 9 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU INFRASTRUKTURE INFORMACIONIH SISTEMA DRŽAVNIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ ODBRAMBENE INDUSTRIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O POSTUPANJU DAVAOCA FINANSIJSKIH USLUGA PO PRIGOVORU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA I POSTUPANJU NARODNE BANKE SRBIJE PO PRITUŽBI TIH KORISNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-34/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-37/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-46/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7644/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O DETERGENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA I GODIŠNJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O IZVEŠTAVANJU O REALIZACIJI PROJEKATA I PROGRAMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ IZVORA FINANSIRANJA 11 - PRIMANJA OD INOSTRANIH ZADUŽIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU FORMIRANJA LISTE NAJVAŽNIJIH DOGAĐAJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA SVE GRAĐANE I OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP DOGAĐAJIMA OD VELIKOG INTERESA ZA JAVNOST ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZRICANJA MERA PRUŽAOCIMA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI PRAVA MALOLETNIKA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA, ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA, IZGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE - AMRES" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "ANDRIĆEV INSTITUT" U VIŠEGRADU, REPUBLIKA SRPSKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZREŠENJU DIREKTORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "75 GODINA BICIKLISTIČKE TRKE KROZ SRBIJU" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE - AMRES" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE U KOMITETU EKSPERATA ZA PROCENU MERA PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA SAVETA EVROPE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", ZAJEČAR ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU RUME", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "LJUBIČEVO" U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAMBENO", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLIFIKACIJA" U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "GAS-RUMA", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI "KOLUBARA", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA "PLAN" OPŠTINE RUMA I OPŠTINE PEĆINCI, RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP ZA STAMBENE USLUGE MAJDANPEK ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SLOBODNO KRETANJE KAPITALA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ALŽIR ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA - KOORDINATORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-2620/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-2625/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2610/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2615/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2619/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2622/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2626/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2429/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2431/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2432/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2437/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2366/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2370/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2372/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2376/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2377/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2381/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2383/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2385/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2712/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2714/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2716/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2717/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2719/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2720/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2722/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2723/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2724/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2730/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2734/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU, 24 BROJ 119-2737/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ALŽIR ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA - KOORDINATORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE, 24 BROJ 119-2618/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE, 24 BROJ 119-2623/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2608/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2609/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2612/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2617/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2621/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA, 24 BROJ 119-2624/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2430/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2434/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2435/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA, 24 BROJ 119-2436/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2362/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2368/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2373/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2378/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2379/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2382/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, 24 BROJ 119-2384/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SLOBODNO KRETANJE KAPITALA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2687/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2690/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2692/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2695/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2696/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2699/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2701/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2704/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2707/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2709/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2715/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2718/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2721/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2725/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2727/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2729/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2731/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2732/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2733/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2735/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA, 24 BROJ 119-2736/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IIIU-128/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O POSEBNOJ NAKNADI ZA RAD ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • UREDBA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ZA PRIMENU MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex