Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 24/2022 od 18.02.2022.)


  • ISPRAVKA UPUTSTVA O NAČINU ODREĐIVANJA BIRAČKIH MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2022)
  • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2022)
  • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2022)
  • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "MALJEN" ("Sl. glasnik RS", br. 24/2022)
  • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA I OBRASCIMA MATIČNIH KNJIGA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2022)
  • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2022)