Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 24 od 06.03.2015.)


 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USMERAVANJE AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU SIVE EKONOMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-56/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-57/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-58/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-59/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-60/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-61/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-62/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-63/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-64/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU I UREĐENJU KOORDINACIONOG TELA ZA PREGOVARAČKI PROCES SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-923/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I SADRŽINI PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE LICENCE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I LICENCE ZA GRAĐENJE OBJEKATA ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE MINISTARSTVO, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA, KAO I O USLOVIMA ZA ODUZIMANJE TIH LICENCI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA I OBRASCU IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU, PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SLOBODNOG KAPACITETA UVEĆANOG ZA VREDNOST INSTALISANE SNAGE ELEKTRANA ZA KOJE JE PRESTAO PRIVREMENI STATUS POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI PROIZVOĐAČU FISKALNIH KASA ZA STAVLJANJE U PROMET FISKALNE KASE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE" ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "3. OKTOBAR", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "BORSKI TURISTIČKI CENTAR", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU BORA", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ – LUDAŠ", PALIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK" ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK" ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-TUNISKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O NEPRIHVATANJU PREDLOGA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZOOLOŠKI VRT", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-2174/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-2175/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-TUNISKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE" ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-2195/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-2197/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK" ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE MILOŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA DECU I OMLADINU "JEFIMIJA" KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA DECU I OMLADINU "PETAR RADOVANOVIĆ" UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA ODRASLA INVALIDNA LICA DOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA TRBUNJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA PROKUPLJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA JAGODINA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA MATARUŠKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANJE OMLADINE NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "NAPREDAK" ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 183-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 183-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 184-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE PO KONKURSU ZA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE PO KONKURSU ZA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • REŠENJE PO KONKURSU ZA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "BOR", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex