Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 23/2023 od 24.03.2023.)


 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ I UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U OBLASTI PROIZVODNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA POPULACIONE POLITIKE I PODRŠKE U OBLASTI PORODICE I DECE U REPUBLICI SRBIJI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • UREDBA O IZGLEDU I NAČINU KORIŠĆENJA ZNAKA I DRUGIH OBELEŽJA, OZNAČAVANJU I DRUGIM ELEMENTIMA VIZUELNOG IDENTITETA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • ODLUKA O OTKUPU PRE ROKA DOSPEĆA I PONIŠTENJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE PREPORUKA UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IMPLEMENTACIJU CILJEVA DEKLARACIJE IZ SOFIJE O ZELENOJ AGENDI ZA ZAPADNI BALKAN ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU I KANCELARIJOM ZA DEMOKRATSKE INSTITUCIJE I LJUDSKA PRAVA U KOORDINACIJI I PRAĆENJU PRIMENE PREPORUKA ZA UNAPREĐENJE IZBORNOG PROCESA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U MINSKU, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U MINSKU, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" NIŠ ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "TRANSPORTGAS SRBIJA" D.O.O. NOVI SAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "TRANSNAFTAˮ AD PANČEVO ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA MORAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRALJEVO ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O RADU AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ AIR SERBIA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2545/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2546/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2565/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2567/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2581/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ETIČKIH SMERNICA ZA RAZVOJ, PRIMENU I UPOTREBU POUZDANE I ODGOVORNE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, OPREME I SREDSTAVA ZA RAD, KAO I U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORA DA ISPUNJAVA CENTAR ZA REPRODUKCIJU ŽIVOTINJA I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • PRAVILNIK O KODEKSU DOBRE POLJOPRIVREDNE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O HOMOLOGACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU OBAVEZNE I PREPORUČENE IMUNIZACIJE STANOVNIŠTVA PROTIV ODREĐENIH ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA KRUPANJ (SA STACIONAROM) ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA KRUPANJ (SA STACIONAROM) ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • PRAVILNIK O PARAMETRIMA KVALITETA JAVNO DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA, VRŠENJU MERENJA I ISPITIVANJA I SPROVOĐENJU PROVERE POSTUPANJA OPERATORA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0500/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0137/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA JANUAR 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MONUS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)