Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 23/2021 od 16.03.2021.)


 • NAREDBA O IZMENI I DOPUNI NAREDBE O RADNOM VREMENU ZA VREME NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE TOKOM TRAJANJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA REALIZACIJU NASTUPA REPUBLIKE SRBIJE NA SVETSKOJ IZLOŽBI "EHRO 2020 – DUBAI" ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA TEHNIČKU I FINANSIJSKU REALIZACIJU PROJEKTA "BEOGRAD – JUŽNI JADRAN" E-763, DEONICA: POŽEGA–BOLJARE (POŽEGA – DUGA POLJANA I POŽEGA–BOLJARE) ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU OPERATIVNE GRUPE ZA IZRADU JEDINSTVENIH KRITERIJUMA ZA NAGRADE I DRUGA VANREDNA PRIMANJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U BORBI PROTIV BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA PLJAKOVO I MAČKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA DODELU GODIŠNJE NAGRADE ZA NAJBOLJU OPŠTINSKU/GRADSKU UPRAVU U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TAKSI U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ZA KONJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA", BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA "JEDINICE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU" D.O.O. BEOGRAD ZA 2021. GODINU I FINANSIJSKO POSLOVANJE "JEDINICE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU" D.O.O. BEOGRAD – PLAN ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA EVROPSKE KOMISIJE ZA DEMOKRATIJU POSREDSTVOM PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U AKRI, REPUBLIKA GANA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 203-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2173/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2193/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2200/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2201/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1895/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1896/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PLATAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I PRIHODA FIZIČKOG LICA I IZDATAKA ZA PRIVATNE POTREBE FIZIČKOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • UREDBA O PRAVILIMA I USLOVIMA ZA DODELU POMOĆI MALE VREDNOSTI (DE MINIMIS POMOĆI) ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI REGIONALNE DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU TURISTIČKIH VODIČA I TURISTIČKIH PRATILACA ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJA RAZVOJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex