Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 23 od 13.03.2017.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA FEBRUAR 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O VRSTI, VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA USLUGE CARINSKOG ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "BEOGRAD - JUŽNI JADRAN" E-763, DEONICE: PRELJINA - POŽEGA I POŽEGA - BOLJARE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TAKSI U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA POSEBNIH USLUGA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA, IZNOSU TROŠKOVA ZA POSEBNE USLUGE I NAČINU EVIDENTIRANJA PRIHODA PO OSNOVU NAPLAĆENIH KONZULARNIH TAKSI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ZA KONJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SVEDOČANSTVA KOJIM SE POTVRĐUJE DA SU OSIGURANJE ILI DRUGO FINANSIJSKO JEMSTVO NA SNAZI U ODNOSU NA POMORSKI BROD RADI POKRIĆA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ZBOG SMRTI ILI TELESNE POVREDE PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA FORMIRANJA I ODRŽAVANJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U VATERPOLU ZA JUNIORKE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U VATERPOLU ZA OMLADINCE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA KALUGA, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA PERIOD 2017-2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ZA PERIOD 2017-2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2189/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2191/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA "BEŽANIJSKA KOSA" ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U IVANJICI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA FINANSIJSKI NADZOR KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU "BRANKO GLEĐA" ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "GRADSKO ZELENILO", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA - BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SOMBORU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA "BEŽANIJSKA KOSA" ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA VERA I DIJASPORE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA ODOBRAVANJE UPOTREBE SLUŽBENIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ARHEOLOŠKOG INSTITUTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RUDARSTVO I METALURGIJU BOR ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZEMLJIŠTE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SOMBORU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U IVANJICI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA FINANSIJSKI NADZOR KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA - BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2224/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2226/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2229/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O NAČINU SPROVOĐENJA OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI, SADRŽAJU ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI, KAO I OBLIKU, IZGLEDU I SADRŽAJU ZNAKA USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex