Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 23 od 02.03.2015.)


 • ODLUKA O IZMENAMA STATUTA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM POSTUPCIMA ZA FORMIRANJE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA I KRITERIJUMIMA KOJE TREBA DA ISPUNE SREDSTVA ZA FORMIRANJE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KVALITETU ZAČINA, EKSTRAKATA ZAČINA I MEŠAVINA ZAČINA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU ROMSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O PREUZIMANJU VLASNIČKIH PRAVA NA DRUŠTVENOM KAPITALU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DELA SAOBRAĆAJNICE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (KO NOVI BEOGRAD) ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE JAVNE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE – RASKRSNICE ULICA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (KO SAVSKI VENAC I KO VOŽDOVAC) ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE JAVNE SAOBRAĆAJNICE, OBJEKATA SAOBRAĆAJNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KAO I PRATEĆE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (KO STARA RAKOVICA I KO SAVSKI VENAC) ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE JAVNIH GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (KO OBRENOVAC) ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU PROŠIRENJA ULICE U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU EMITOVANJA MUZIČKIH DELA NA RADIJSKIM I TELEVIZIJSKIM PROGRAMIMA RTS-A ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex