Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 22/2023 od 22.03.2023.)


 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2023)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 54805/15, ŽEGARAC I 10 DRUGIH PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2023)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 59134/16 I 10385/17, PETRUŠIĆ PROTIV SRBIJE I PETROVIĆ I DR. PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2023)
 • ODLUKA O DODELI GODIŠNJIH NAGRADA ZA NAJBOLJE OPŠTINSKE/GRADSKE UPRAVE U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2023)
 • ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2023)
 • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2023)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 41394/15, JOVANOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2023)
 • REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0226/22-08 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM RANČEVO", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 22/2023)
 • SAŽETAK REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2023)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2023)