Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 22 od 04.03.2016.)


 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU UPRAVLJAČKO-NADZORNOG ODBORA PROJEKTA REHABILITACIJE PUTEVA I UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NOVE LUKE U BEOGRADU SA SLOBODNOM ZONOM ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • ODLUKA VLADE 05 BROJ 11-2492/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA PREPOZNAVANJE OBLIKA DISKRIMINACIJE OD STRANE ZAPOSLENOG, DETETA, UČENIKA ILI TREĆEG LICA U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA REGISTRA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE VUČNIM VOZILOM I ELEMENTIMA REGISTRA DODATNIH OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE VUČNIM VOZILOM, OBRASCU DODATNOG OVLAŠĆENJA I OBRASCU DOZVOLE ZA REGULISANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU IZRADE I FORMI BEZBEDNOSNE ANALIZE I BEZBEDNOSNOG IZVEŠTAJA ŽIČARE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DAVANJU U ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE, KOJE JE DATO NA UPRAVLJANJE JP "NACIONALNI PARK KOPAONIK" ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TARIFU TAKSI ZA PRUŽANJE USLUGA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2378/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2381/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VOJNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I POTPREDSEDNIKA UŽEG SASTAVA KOORDINACIONOG TELA ZA PREGOVARAČKI PROCES SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EVROPSKE STUDIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REŠENJE VLADE 05 BROJ 43-2284/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA AMBALAŽU ILI UPAKOVAN PROIZVOD I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, VISINI NAKNADE, KAO I O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UREDBA O NACIONALNIM SPORTSKIM PRIZNANJIMA I NOVČANIM NAGRADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE DECE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA UNAPREĐENJE RAZVOJA U RANOM DETINJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UREDBA O POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UREDBA O PROGRAMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex