Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 22 od 27.02.2015.)


 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "EROZIJA" NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SAVA" DP ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE JUBILEJA DRUGOG SRPSKOG USTANKA 1815–2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 116-04-676/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 116-04-780/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2015. GODINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I MESTU POSTAVLJANJA GRADILIŠNE TABLE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU ZATVARANJA I OBELEŽAVANJU ZATVORENOG GRADILIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O OBJEKTIMA NA KOJE SE NE PRIMENJUJU POJEDINE ODREDBE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM PRAVILIMA ZA PARCELACIJU, REGULACIJU I IZGRADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KNJIGE INSPEKCIJE, GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA I GRAĐEVINSKE KNJIGE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA STRUČNOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM STANDARDIMA PLANIRANJA, PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBJEKATA, KOJIMA SE OSIGURAVA NESMETANO KRETANJE I PRISTUP OSOBAMA SA INVALIDITETOM, DECI I STARIM OSOBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00268/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00270/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-00424/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-1942/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2124/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2130/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2139/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2140/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA, 24 BROJ 119-1951/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA, 24 BROJ 119-1952/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA, 24 BROJ 119-1955/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA, 24 BROJ 119-1956/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2127/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2134/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2135/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-2136/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA DECU I OMLADINU "STANKO PAUNOVIĆ" NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA KULINA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex