Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 21/2021 od 12.03.2021.)


 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HAVE STARS" D.O.O. NOVI PAZAR ("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU ADEKVATNOG UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA U CILJU ADEKVATNOG UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAČINU VRŠENJA PRINUDNE NAPLATE S RAČUNA KLIJENTA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I VOĐENJU REGISTRA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex