Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 21 od 06.03.2020.)


 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 43987/11 I 51910/15, VASILJEVIĆ PROTIV SRBIJE I DROBNJAKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SISTEMSKO REŠAVANJE PITANJA ZAŠTITE VAZDUHA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • ODLUKA O KOORDINIRANOM SPROVOĐENJU SVIH IZBORA RASPISANIH ZA 26. APRIL 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD DOMOVIMA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZAVODIMA KOJI OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O BEZBEDNOSTI LIFTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O BEZBEDNOSTI MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ELEKTRIČNOJ OPREMI NAMENJENOJ ZA UPOTREBU U OKVIRU ODREĐENIH GRANICA NAPONA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OPREMI I ZAŠTITNIM SISTEMIMA NAMENJENIM ZA UPOTREBU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRILAGOĐAVANJA UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-012-00-0508/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0054/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0338/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0694/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0751/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0247/2019-08 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM IDEJE FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD", VRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKO STAMBENO", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD BEOGRAD "BEOGRADSKA TVRĐAVA", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KRMNO BILJE KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA KAMENICA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2105/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2106/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2153/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1854/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2007/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1855/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1857/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1859/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1862/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1864/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1865/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2004/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2008/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2010/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2011/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2012/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2013/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2014/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • REŠENJE VLADE 05 BROJ 464-1991/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • STRATEGIJA O EKONOMSKIM MIGRACIJAMA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2021–2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • STRATEGIJA PAMETNE SPECIJALIZACIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2020. DO 2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH VEŠTINA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2020. DO 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • UREDBA O CENOVNIKU ODSTRELA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA LOVNU 2020/2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • UREDBA O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE PLANA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA ORGANIZOVANOG TURISTIČKOG PROMETA STRANIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex